کوه های شمیران زیر لحاف ابر، آسوده خفته بودند. آب باران بر شیب ملایم خیابان جاری بود گویی ساختمان ها برای آمدن پادشاه فصل ها، لاله زار را آب و جارو می کردند. رهگذران به این امید که رد بوسه های قطرات باران بر شانه هایشان نماند کمی سر را خم کرده بودند و محتاط […]