آموزش دیالوکس اکووات قسمت سیزدهم – طراحی و مدل سازی نور مخفی در محیط دیالوکس
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت سیزدهم – طراحی و مدل سازی نور مخفی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان سیزدهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی و مدل‌سازی نور مخفی در میحط دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. پیش از این و در مقاله‌ای با نام

ادامه‌ را بخوانید »
آموزش دیالوکس اکووات قسمت دوازدهم – طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت دوازدهم – طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان دوازدهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان در دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. پیش از این در یک مقاله نکات مهمی که بایستی

ادامه‌ را بخوانید »
آموزش دیالوکس اکووات قسمت یازدهم – نورپردازی سالن نمایش کوچک دایره‌ای شکل
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت یازدهم – نورپردازی سالن نمایش کوچک دایره‌ای شکل

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان یازدهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند نورپردازی سالن نمایش دایره‌ای شکل در دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. در این ویدیوی آموزشی از سری ویدیوهای آموزش

ادامه‌ را بخوانید »
طراحی روشنایی دفتر کار کوچک در دیالوکس
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت دهم – طراحی روشنایی دفتر کار کوچک در دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان دهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی دفتر کار کوچک در دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. ویدیوی زیر طریقه نورپردازی و طراحی روشنایی دفتر

ادامه‌ را بخوانید »
طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت نهم – طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان نهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. ویدیوی زیر طریقه طراحی روشنایی فروشگاه را نشان می‌دهد. برای

ادامه‌ را بخوانید »
طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هشتم – طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هشتمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. در این ویدیو مراحل مختلف طراحی روشنایی زمین

ادامه‌ را بخوانید »
آموزش دیالوکس - ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس بلاگ
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هفتم – ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هفتمین مقاله آموزشی قصد داریم روند ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. در این ویدیو بدون در نظر گرفتن

ادامه‌ را بخوانید »
آموزش دیالوکس - ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس دیالوکس - بلاگ
مرتبط با دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت ششم – ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان ششمین مقاله آموزشی قصد داریم روندایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس را خدمت‌تان ارائه کنیم. این پروژه جزو پروژه‌های مقدماتی نرم افزار دایلوکس محسوب می‌شود. با ما همراه باشید. در این ویدیو با چشم پوشی از مرحله

ادامه‌ را بخوانید »